Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Omroep Maasland, Stichting Dtv Den Bosch en Stichting Lokale Omroep Uden.

           

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1     deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarin de Stichting Omroep Maasland, Stichting Dtv Den Bosch en Stichting Lokale Omroep Uden (verder "de omroep") als contractspartij optreedt.

1.2     in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “de omroep” de Stichting Omroep Maasland, de Stichting Dtv Den Bosch, de Stichting Lokale Omroep voor Uden, tevens handelende onder de naam Dtv Oss en/of MFM Brabant en/of Dtv Nieuws.

1.3    van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen of voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door de omroep schriftelijk zijn bevestigd.

1.3    deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de                                 

          contractspartij, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, prijsinformatie, totstandkoming

2.1   alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend, tenzij deze termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn als vervallen geldt. Toezending van een offerte en/of prijslijst verplicht de omroep niet tot levering van diensten of acceptatie van een order.

2.2     een overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van de omroep door  opdrachtgever binnen de offertetermijn wordt aanvaard, tenzij de omroep, indien aanvaarding door opdrachtgever buiten de termijn genoemd in de offerte geschiedt, alsnog de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt.

2.3    een overeenkomst langs elektronische/digitale weg komt tot stand eerst zodra de   

omroep de door opdrachtgever verstrekte opdracht heeft bevestigd, dan wel de omroep met de uitvoering daarvan een aanvang heeft genomen.

2.4    een van het aanbod afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever, geldt als een nieuw aanbod, en als een verwerping van het oorspronkelijke, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. Op aanvaarding daarvan door de omroep is het sub 2.2 en/of 2.3 bepaalde van toepassing.

2.5    op basis van een afwijkend aanbod van opdrachtgever komt een overeenkomst slechts tot stand indien dit schriftelijk op de sub 2.4 bedoelde wijze door de omroep is aanvaard.

2.6    belastingen en/of heffingen, eventuele verhogingen daarvan na totstandkoming van de overeenkomst, ingevoerd of van kracht geworden, worden aan opdrachtgever doorberekend en in rekening gebracht met instandhouding van de overeenkomst.

2.7    indien na afloop van de (reclame)overeenkomst blijkt dat opdrachtgever minder    

reclamezendtijd heeft afgenomen dan in de overeenkomst is bepaald, is opdrachtgever  gehouden om een nacalculatie te betalen, gebaseerd op het geldende tarief van de werkelijk afgenomen hoeveelheid reclamezendtijd.

 

Artikel 4. Wijziging van een bestaande overeenkomst

4.1    indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog door opdrachtgever wijziging wordt verlangd, dient deze schriftelijk en tijdig ter kennis van de omroep te worden gebracht en door deze te zijn bevestigd. Wordt een wijziging mondeling of per telefoon doorgegeven dan het risico van een correcte uitvoering daarvan voor rekening van opdrachtgever.

4.2    de omroep behoudt zich het recht voor om vanwege een wijziging in de opdracht de door haar geoffreerde prijs aan te passen. Overschrijding van afgesproken lever- of uitzendtijden als gevolg van een wijziging in de opdracht is voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 5. Betaling

5.1    betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk en     

         door de omroep bevestigt anders is overeengekomen.

5.2    door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, en ongeacht de vermelding dat betaling betrekking heeft op een (latere) factuur.

5.3    indien opdrachtgever een door hem verschuldigde betaling niet op tijd of slechts gedeeltelijk voldoet is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In die situatie zijn alle vorderingen van de omroep onmiddellijk en volledig opeisbaar, en is opdrachtgever gehouden de omroep te vergoeden de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119A BW, waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een volle maand wordt berekend.

5.4    storno nou of weigering van een automatische incasso geldt als niet of niet tijdige     

          betaling als sub 5.3 bedoeld.

5.5    alle op de invordering betrekking hebbende buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de staffel buitengerechtelijk incassokosten (BIK) zoals deze gelden ingevolge de wet normering buitengerechtelijk incassokosten en het bijbehorende besluit geldende vanaf 1 juli 2012, doch altijd met een minimum van € 40,00.

 

Artikel 6. Reclames en annuleringen

6.1    reclames, waaronder worden verstaan alle grieven in de ruimste zin van het woord betreffende de uitgevoerde opdrachten en geleverde diensten worden alleen geaccepteerd mits schriftelijk binnen acht dagen na het uitvoeren van de opdracht ingediend bij de omroep. Reclames schorten de verplichting tot het betalen van facturen niet op, een beroep op verrekening/compensatie wordt uitgesloten.

6.2    annulering van geboekte opdrachten/zendtijd kunnen uitsluitend worden geaccepteerd indien deze schriftelijk acht dagen voorafgaand aan de eerste uitzending bij de omroep zijn ingediend. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot betaling van de door de omroep vanaf de datum opdracht tot aan datum ontvangst annulering door de omroep ten behoeve van deze opdracht verrichte werkzaamheden. Het bepaalde in artikel vijf is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1    in geval van overmacht wordt het nakomen van verplichtingen door de omroep van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. De omroep zal binnen acht dagen na het intreden van overmachttoestand schriftelijk opdrachtgever daarvan melding maken. Duurt deze toestand langer dan twee maanden, gerekend vanaf het tijdstip van schriftelijke mededeling door de omroep, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

7.2    onder overmacht wordt verstaan elke niet aan de omroep te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting door de omroep geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

7.3    als overmacht geldt oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, vorst, wegvallen van nutsvoorzieningen, stakingen en overheidsmaatregelen die de uitvoering van overeenkomsten in ernstige mate beïnvloeden zoals, doch niet uitsluitend, aangepaste programmering in verband met overlijden van een lid van het Koninklijk Huis.

 

Artikel 8. Inhoud commercials/aangeboden materiaal

8.1    opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de uit te zenden commercials. Opdrachtgever verbindt zich te houden aan alle juridische regels op het gebied van vorm en inhoud van de commercials, en verbindt zich ertoe dat deze geen aanstoot geven of als beledigend, kwetsend kunnen worden ervaren, alsmede dat geen inbreuk wordt gemaakt op enig auteursrecht. Opdrachtgever vrijwaart de omroep ter zake onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud voor alle aanspraken van derden.

8.2    de omroep houdt zich bij het aanvaarden van de opdracht en het ter uitzending aangeboden materiaal aan de richtlijnen zoals deze door de overheid en brancheorganisaties zijn opgesteld. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ten aanzien van niet wettelijke regels op dit vlak berust bij uitsluitend de omroep. De omroep is dan ook gerechtigd de uitzending aangeboden materiaal te weigeren wegens de inhoud, vorm, het, strekking daarvan of strijdigheid met de eigen belangen van de omroep.

 

Artikel 9. Reclamebureaus en/of tussenpersonen

9.1    reclamebureaus en/of tussenpersonen zijn tegenover de omroep gehouden tot, en

verantwoordelijk voor, de nakoming van alle verplichtingen door opdrachtgever voortvloeiend uit de overeenkomst welke zij al dan niet indirect in opdracht van hun opdrachtgever met de omroep zijn aangegaan.

9.2        op alle prijzen die de omroep hanteert wordt geen “bureaukorting” verleend     behoudens indien door de omroep voorafgaand schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 10. Zendtijd(toeslag)

10.1 opdrachten waarbij een bepaalde zendtijd als voorwaarde wordt gesteld en waarvoor     

een speciale zendtijdtoeslag van 50% wordt betaald, worden onder voorbehoud van technische en organisatorische omstandigheden binnen de omroep als zodanig uitgevoerd.

10.2    Mocht de commercial om de sub 10.1 bedoelde redenen niet op het gewenste tijdstip      

maar op een ander tijdstip zijn uitgezonden dan zal de toeslag niet worden berekend. De opdrachtgever blijft alsdan wel de reguliere zendtijdkosten verschuldigd.

 

Artikel 12. Afnameplicht zendtijd

12.1  zendtijd welke door de opdrachtgever is geboekt, dient door opdrachtgever binnen  

          één jaar na het afsluiten van overeenkomsten in zijn geheel gebruikt te worden.

12.2    de zendtijdkosten verbonden aan de geboekte zendtijd, zijn ongeacht of deze zendtijd

          tijdig door opdrachtgever is gebruikt, verschuldigd aan de omroep en dienen geheel                  door opdrachtgever binnen het jaar te worden voldaan.

 

Artikel 13. Inspanningsverbintenis omroep

13.1    de opdracht aan de omroep tot planning en uitzending van commercials kwalificeert   

als een inspanningsverplichting waarvoor de omroep zich met de meest grote zorgvuldigheid zal inzetten. Aansprakelijkheid, behoudens in geval van grove nalatigheid, zijdens omroep is uitgesloten.

 

Artikel 14 aansprakelijkheid

14.1    iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van directe of indirecte bedrijfs- of   

gevolgschade geleden door opdrachtgever als rechtsreeks gevolg van de aan omroep verstrekte opdracht geldt als uitgesloten.

 

Artikel 15 opschortingrecht omroep

15.1    indien opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de gesloten  

overeenkomst, wordt opdrachtgever geacht zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim te zijn en is de omroep gerechtigd de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden zonder dat de omroep tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht van de omroep op schadevergoeding.

 

Artikel 16 toepasselijk recht en forumkeuze

16.1  op de met omroep gesloten overeenkomst is met inachtneming van deze voorwaarden    

          uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2      alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een met de omroep gesloten  

overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn of die ontstaan naar aanleiding van de door de omroep gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch.