advertentie Banner Trined

Oss krijgt begroting rond maar OZB gaat wel omhoog

De gemeente Oss heeft een sluitende meerjarenbegroting maar daarvoor moet de OZB wel met vijf procent extra omhoog. Inclusief de inflatiecorrectie gaat het dan om ruim 7 procent.

Een gemiddeld gezin gaat jaarlijks 21 euro meer betalen, in totaal een bedrag van 315 euro. Eerder werd ook al bekend dat de afvalstoffenheffing flink omhoog gaat met zo'n 50 euro. De OZB-verhoging gaat de gemeente bijna een miljoen euro per jaar extra opleveren. Dat geld is nodig om de ambities die al werden vastgelegd in het coalitieakkoord verder uit te kunnen werken. De uitvoering van die plannen is nu belangrijker dan het maken van nieuw beleid. Ook is er geld nodig, zo’n 1,5 miljoen euro, om de eigen organisatie verder te kunnen versterken. Volgens burgemeester Buijs is dat hard nodig om als Oss sterker te staan in de regio als het gaat om onderwerpen als jeugdzorg en de energietransitie. Het geld is ook nodig om meer te kunnen doen met ICT in het contact met de burgers. In de nieuwe begroting kiest het college ervoor om, ondanks de coronacrisis, niet verder te gaan bezuinigen maar om te blijven investeren.

Gevolgen coronacrisis

De gevolgen van de crisis voor Oss zijn volgens wethouder Den Brok nog steeds niet helemaal te overzien. Vanuit het Rijk zijn er extra middelen beschikbaar gesteld waar ook Oss een beroep op doet. Daarnaast wordt ook een deel van de algemene reserve van de gemeente benut om knelpunten aan te pakken. De grootste problemen worden verwacht op het gebied van werk en inkomen, horeca en toerisme, en sport, cultuur en ontmoeten. Ook los van corona wordt de gemeente geconfronteerd met flinke kostenstijgingen, bijvoorbeeld voor de jeugdzorg, bijzondere bijstand, de Regiotaxi en de Wmo.

Doorgaan met plannen

Veel bestaande plannen blijven dus gehandhaafd. Zo wordt de reserve voor investeringen in het stadscentrum aangevuld met 2 miljoen. Dat geld komt uit de reserves van het grondbedrijf van de gemeente. Er komt een transitiecoach die zich gaat bezighouden met de leegstand in het centrum. Ook de vergroening van het stadshart wordt verder opgepakt. 

Er wordt 3,1 miljoen euro incidenteel uitgetrokken voor projecten die al langer op de agenda stonden. Het gaat bijvoorbeeld om een onderzoek naar de toekomst van De Lievekamp, een nieuw ontmoetingscentrum in Ravenstein en de renovatie van de scouting Titus Brandsma. Ook wordt er een half miljoen extra uitgetrokken voor de Osse bijdrage aan het project Meanderende Maas.