Osse financiën van code rood naar code groen

De nieuwe begroting van de gemeente Oss ziet er een stuk positiever uit dan werd verwacht maar het college van B en W wil niet ineens veel extra geld uitgeven. Dit vooral om wat ruimte te scheppen voor het nieuwe college dat na de komende verkiezingen aan de slag gaat.

Afgelopen voorjaar hield de gemeente Oss nog rekening met een tekort voor de komende jaren. Er werd toen nog gesproken van ‘code rood’. Daarna kwamen er echter een paar flinke financiële meevallers. Het Rijk trok meer geld uit voor de jeugdhulp en ook kwam er meer geld vanuit het gemeentefonds. En daarmee werd ‘code rood’ ineens ‘code groen’. Het heeft geleid tot een sluitende meerjarenbegroting in Oss

Verder op de ingeslagen weg

Ondanks het extra geld blijft het college voorzichtig wat betreft nieuw beleid. De nadruk ligt op het verder gaan op de weg die aan het begin van de raadsperiode is ingeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van het stadscentrum, meer bouwen, betere voorzieningen voor sport, ontmoeten en cultuur en ook het versterken van de eigen organisatie. Dat laatste is nodig omdat Oss wil doorgroeien naar een ‘100.000 plus gemeente’.

De gemeentelijke lasten voor de burgers vallen komend jaar iets lager uit. De OZB wordt alleen verhoogd met het inflatiepercentage en door de nieuwe wijze van afvalinzameling kan er een financieel voordeel worden teruggegeven aan de inwoners.