Prioriteitennota Oss aangenomen, SP, D66 en GroenLinks stemmen tegen

De Prioriteitennota 2021-2024 van de gemeente Oss is ondanks tegenstemmen van SP, D66 en GroenLinks donderdagavond aangenomen. Met één motie en twee amendementen.

De SP en D66 en GroenLinks stemden tegen omdat de nota niet af en niet besluitrijp is. De overige fracties VDG, CDA, VVD, Beter Oss en PvdA stemden voor en dat is een meerderheid. Raadslid Gé Wagemakers van LOF was niet bij de vergadering aanwezig en die partij stemde dan ook niet mee.

Motie
In de nota, die vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan de gebruikelijke kadernota vervangt, staat globaal wat de prioriteiten en kosten van de gemeente zijn in de komende vier jaar. Kort samengevat kiest de gemeente Oss ervoor om ondanks een forse economische krimp te blijven investeren. Extra bezuinigingen worden zoveel mogelijk vermeden.
Een motie van GroenLinks waarin het college wordt verzocht om met een visie richting raad te komen waarmee de ambtelijke organisatie de komende jaren toegroeit naar een organisatie die past bij een gemeente met 100.000 inwoners, is unaniem aangenomen.

Ook een amendement om in de prioriteitennota expliciet op te nemen dat de gemeente Oss actief zal optreden om de ontwikkeling van de gehele vrijetijdseconomie te stimuleren kreeg unanieme steun. En een tweede amendement dat is aangenomen draagt het college op om uiterlijk in december 2020 een actuele cultuurnota te presenteren.

Opnieuw veel discussie over windmolens
De vergadering begon met insprekers Thirza Snijder namens bezorgde bewoners van Lithoijen die in de Prioriteitennota zwart op wit zag staan dat de gemeente windmolens plaatst in de Lithse polder. "We zijn geschokt en willen uitstel  tot dialoog weer mogelijk is. Burgers zijn door corona buitenspel gezet en er is sprake van onbehoorlijk bestuur", aldus Snijder. Alette Samuels diende namens de actiegroep Behoud Lithse Polder die voor aanvang buiten spandoeken had opgehangen, dat de besluitvorming over de windmolens in de Lithse polder moet worden uitgesteld  en de betrouwbaarheid van het proces getoetst moet worden.

Ook in de raad opnieuw veel discussie over dit onderwerp. Aanleiding was een passage in de Prioriteitennota over de zin dat er windmolens komen op Elzenburg-De Geer én in de Lithse polder. De SP diende samen met D66 een amendement oftewel wijziging in waarin de Lithse polder uit de nota geschrapt zou worden. Andere partijen hadden daar weer moeite mee omdat het dan gelezen zou kunnen worden als dat de windmolens er niet zouden komen. Daarop kozen de indieners ervoor om de zin dat er verder onderzoek komt naar de mogelijkheden voor energieopwekking in de Lithse polder toe te voegen. Omdat dit al zo is, vonden VVD, Beter Oss, GroenLinks, PvdA, VDG en CDA dit verwarrend en suggestief. Het amendement werd dan ook verworpen en de zin bleef erin staan.

Dit was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De jaarlijkse afsluitende barbecue van de gemeente gaat vanwege het coronavirus niet door.