advertentie Banner SNLR.nl

Voorbereidingen voor mogelijk referendum in Landerd

De actiegroep ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ wil een raadgevend referendum. Hiermee wil de actiegroep voorkomen dat het dorp in de toekomst fuseert met Uden.

Het Landerdse college van burgemeester en wethouders heeft besloten mee te werken aan een ondersteuningsverklaring. Komende vier weken liggen in het gemeentehuis formulieren die daarvoor getekend kunnen worden.

Onafhankelijke referendumcommissie
Voor het beoordelen van het verzoek van de actiegroep is de onafhankelijke referendumcommissie om advies gevraagd of een toekomstig verzoek referendabel is. De commissie is van mening dat de gemeenteraad op basis van de referendumverordening kan besluiten dat het verzoek niet referendabel is. Dit heeft te maken met de grondslag van het eerder genomen besluit van de gemeenteraad om te gaan herindelen, naar aanleiding van het referendum in 2015.

Vier jaar geleden tijdens het raadgevend referendum besloot 51,2% van de Landerdse kiezers voor het vormen van een nieuwe Maashorstgemeente met Uden en een deel van Bernheze en 19,1% vond het geen probleem om alleen samen te gaan met Uden. Bijna drie op de tien mensen gaf aan dat de houdbaarheid van de gemeente Landerd nog lang niet verstreken is en wilden zelfstandigheid.

Vervolg
De actiegroep kan tot uiterlijk 19 maart 2020 een aanvraag voor een raadgevend referendum indienen. De drempel voor de aanvraag voor een raadgevend referendum is de kiesdeler van de laatst gehouden verkiezingen voor de leden van de raad. In dit geval zijn dat 437 handtekeningen. De actiegroep besluit of ze een verzoek voor een raadgevend referendum aan de raad voorlegt.