Over Dtv / Mfm Brabant

De publieke omroepen van Oss-Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Uden werken nauw met elkaar samen. Dat doen ze onder de merknamen Dtv en MFM Brabant. Alle drie de omroepen zijn losstaande organisaties met een eigen Raad van Toezicht en een eigen Programmaraad. Alle drie de omroepen zenden op televisie uit via een eigen tv-kanaal. De omroepen van Oss-Bernheze en Uden verzorgen gezamenlijk de radiozender MFM Brabant. 

Doelstelling en identiteit

- De lokale omroep onderscheidt zich van de regionale en nationale publieke omroepen doordat zijn programma’s op radio, tv en internet in het bijzonder betrekking hebben op een bepaalde regio en de inhoud van de programma’s cultureel en maatschappelijk van betekenis zijn voor de luisteraars en/of kijkers in die regio. De omroep wil zo veelzijdig mogelijk informatie verschaffen op een breed terrein.
- De lokale omroep opereert als publieke omroep. Zij stelt zich ten doel inhoud te maken op radio, tv en internet en uit te zenden in overeenstemming met de bepaling van de Wet om daardoor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in het uitzendgebied te bevorderen en de geestelijke, economische, culturele, educatieve en recreatieve activiteiten in genoemde regio te intensiveren. Daarbij staat het geven van informatie in de ruimste zin voorop.

Journalistieke onafhankelijkheid

- De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, ander dan op de wijze zoals in het redactiestatuut geregeld. Er is binnen de omroep een duidelijke scheiding tussen de redactie enerzijds en de commerciële afdeling en de directeur-bestuurder anderzijds.
- De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen.
- De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
- De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.